ThemFis_Vol_5_Issue_3_JulSeptember2008_3-14

Stretching of the Musculotendinous Unit: Mechanisms and Application

Minas Kessekidis

 


ThemFis_Vol_5_Issue_3_JulSeptember2008_15-24

Effectiveness of Exercise in Paraplegics: A Systematic Literature Review

Athanasios Kitsios, Stefanos Nikolov, Athanasios Trampas, Spyros Athanasopoulos, Dimitrios Autosmidis

 


ThemFis_Vol_5_Issue_3_JulSeptember2008_37-42

The Effect of Obesity in the Manifestation of Exercise Induced Muscular Pain and Injury

Michalis Argiriou, Konstantinos Margonis, Thomas Siomos, Ioannis Katrambasas, Ioannis Ntourountos, Athanasios Chatzinikolaou, Kiriakos Tajildaris, Athanasios Jiamourtas, Ioannis Fatouros

 


ThemFis_Vol_5_Issue_3_JulSeptember2008_43-51?

Assessing the Developmental Coordination Disorder?

Georgios Kechagias, Ilias Agdiniotis, Nicoleta Mpenta?